Carte des régions

Cliquez sur les différents points de la carte pour découvrir les villes principales du monde de Moonlight Blade

Yanyun Xuhai Qinchuan Kaifeng Jiuhua Hangzhou Jiangnan Dongyue Jinghu Xiangzhou Bashu Yundian HTML Map